VACOMASS® simulation

  • Mô phỏng dòng chảy CFD trong phần đường ống đo.
  • Dưới sự xem xét về hình học và chi tiết của đường ống cũng như các thiết bị cài đặt khác như mép uốn, đoạn đầu, và van điều khiển tại điểm vào và điểm ra của bộ đo lưu lượng.
  • Tính toán độ dài cần thiết của các đoạn đường ống.
  • Tính toán sự mất áp.
Vacomass_simulation_3D Mô phỏng VACOMASS® trình bày kết quả của một mô phỏng 3D-CFD (Dynamics Tính toán dòng chảy) về dòng chảy trong phần đường ống. Phần đường ống chi tiết, bao gồm nhiều phần như mép uốn, đoạn đầu, thu nhỏ và mở rộng, cũng như van điều khiển và cảm biến đo lưu lượng, được thiết kế cơ khí bằng công cụ xây dựng 3D. Toàn bộ hình học được đọc vào phần mềm CFD và thể tích của khối được chia thành nhiều thể tích nhỏ (tạo lưới). Sau đó, các điều kiện biên và điều kiện ban đầu (như loại khí, lưu lượng khí, áp suất, nhiệt độ và các thông số khác tại điểm vào và biên đồ họa của khối) phải được xác định, mô hình tồn động cần phải được chọn và tính toán lặp lại có thể được bắt đầu. Dòng chảy trong phần đường ống sẽ được tính toán. Tình trạng rối loạn và trạng thái dòng chảy không cần thiết, gây ra sự mất áp không cần thiết và phải được trả bằng cách tương tác liên tục của người điều hành, trở nên rõ ràng và có thể được giảm bớt hoặc thậm chí tránh bằng cách điều chỉnh hình dáng của phần đường ống (ví dụ: tăng chiều dài của đoạn mở rộng), xem xét tình hình cụ thể. Hơn nữa, tính toán có thể được thực hiện ở các mức độ mở cửa khác nhau của van điều khiển, liệu phải sử dụng đồng thời việc điều chỉnh dòng chảy của tín hiệu dòng chảy hay không. Cuối cùng, mất áp của van điều khiển cũng như mất áp của toàn bộ phần đường ống có thể được tính toán. Do đó, có thể kiểm tra xem liệu có thể đáp ứng được khuyến nghị của Hiệp hội Nước và Nước thải của Đức (ATV-DWA) hay không.